Enighet om nye tariffavtaler i staten

Partene i statsoppgjøret kom til enighet om nye tariffavtaler 15. oktober etter mekling. Statsoppgjøret har en økonomisk ramme på 1,7 prosent og lønnstilleggene gis fra 1. oktober 2020. 

Statsoppgjøret omfatter to hovedtariffavtaler, fire hovedsammenslutninger på arbeidstakersiden og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som representerer arbeidsgiversiden. I oppgjøret med LO Stat, YS Stat og Unio ble det gitt lønnstillegg på mellom 1321 og  5753 kr fra 1.10 2020. Det skal ikke forhandles lokalt. Denne hovedtariffavtalen gjelder alle statsansatte med unntak av de som er medlem i et forbund i Akademikerne. For de sistnevnte gruppene ble resultatet at 0,45 prosent av Akademikernes lønnsmasse skal fordeles gjennom lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. 

I begge hovedtariffavtalene er det tatt inn bestemmelser om at det i tariffperioden skal legges til rette for kompetanseheving rundt bærekraft, klima og miljøspørsmål på tvers av statlige virksomheter. Rammen for lån fra Statens Pensjonskasse for ansatte i staten ble økt fra 2 millioner til 2,2 millioner. 

Resulatet skal godtas av partene og de fleste hovedsammenslutningene gjør dette ved uravstemning. Fristen for tilbakemelding er satt til 14. november.