Kravene er overlevert i frontfaget

I dag startet forhandlingene i industrien. I tråd med frontfagsmodellen er det Industrioverenskomsten som er først ut i lønnsoppgjøret, og Fellesforbundet og Norsk Industri møttes i dag for å utveksle krav til endringer i overenskomsten.

Tariffoppgjøret 2020 startet i dag med kravsoverrekkelse i frontfaget. Partene i industrien, Norsk Industri og Fellesforbundet, skal forhandle om lønnsvekst og endringer i Industrioverenskomsten. Parten har satt av tiden frem til 16. mars til disse forhandlingene. Hvis de ikke kommer til enighet i forhandlingene, noe de som regel ikke gjør, vil en eventuell mekling starte 17. mars. Riksmeklern vil da ha tiden frem til 31. mars for å få partene til å bli enige om en ny avtale. Hvis ikke det blir enighet i meklingen, vil Fellesforbundets medlemmer gå i streik 1. april.

Fellesforbundets krav

Fellesforbundets krav til Norsk Industri omfatter flere ulike elementer. For det første kreves et generelt lønnstillegg som sikrer økt kjøpekraft, og da med et ekstra tillegg for de som har hatt svakest lønnsutvikling de siste årene. Videre krever de at partene skal starte arbeidet med en etter- og videreutdanningsreform, og at det skal skje i samarbeid med myndighetene. Fellesforbundet har også andre materielle krav. Dette omfatter en plikt for arbeidsgiver til å forskuttere sykepenger, og at tariffavtalen må reflektere endringer som er gjort i likestillingsloven ved at likestillingsarbeidet blir forankret i partssamarbeidet på bedriftene.

Kornonaviruset er et usikkerhetsmoment

Et av usikkerhetsmomentene i årets forhandlinger, er hvilke konsekvenser koronaviruset vil ha for norsk økonomi. Vanligvis vil de økonomiske utsiktene være relativt omforent mellom de to partene, etter at disse er diskutert i Teknisk beregningsutvalg. Situasjonen i år er derfor mer uoversiktlig enn ved tidligere forhandlinger. Mens arbeidsgiversiden har signalisert at utviklingen tilsier et moderat oppgjør, mener Fellesforbundet at industrien har hatt gode år, og at verdier som medlemmene skapte i fjor må komme dem tilgode i år. Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener at en må legge fakta i form av tall og beregninger til grunn for forhandlingene. Implisitt sier han at spekulasjoner om fremtidige konsekvenser av viruset ikke  bør ha noe tyngde inn i forhandlingene.

Regjeringen varsler tiltak

Samtidig med kravsoverrekkelsen varslet regjeringen at de ville iverksette tiltak for å motvirke de negative økonomiske effektene av koronaviruset. Tiltakene omfatter endring i permitteringsregelverket ved å forkorte arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering og endringer i skattereglene. Finansminister Jan Tore Sanner sa også at det kan bli aktuelt med særlige tiltak rettet mot flybransjen, samt iverksatt økt satsing på kompetansehevende tiltak i næringslivet generelt.  Statsminister Erna Solberg varslet også at de i en senere fase vil vurdere å iverksette mer generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien.