LO krever økt kjøpekraft i forbundsvist lønnsoppgjør

LO går inn for et forbundsvist oppgjør og krever økt kjøpekraft.

LOs representantskap behandlet 19. februar kravene til lønnsoppgjøret 2020. I LOs tariffpolitiske uttalelse framgår det at LO ønsker at tariffavtalene i privat sektor skal reforhandles gjennom et forbundsvist oppgjør, noe som innebærer at LO-forbundene ønsker å reforhandle tariffavtalene i privat sektor én for én. Det er fire år siden forrige forbundsvise hovedoppgjør. 

Når det gjelder tariffkravene heter det:

«Hovedkravet for lønn er sikring av økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Gjennom kravene vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere seriøsitet og likelønn, og motvirke lavlønn. Lokale forhandlinger skal være reelle.»

Siden oppgjøret skal gjennomføres forbundsvist vil detaljerte krav utformes av de enkelte LO-forbund i privat sektor. Fellesforbundet skal åpne forhandlingene med Industrioverenskomsten, og krav og oppnådde resultater her vil legge føringer på hva som kan oppnås i påfølgende forhandlinger på andre tariffområder.

Likelønn for hvem?

På representantskapsmøtet ble det en diskusjon om likelønn. Fellesorganisasjonen (FO) som blant annet organiserer sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere ønsket at LO skulle gå inn for et ekstra løft/likelønnspott for løft for kvinner med mellomlang utdanning (Fri fagbevegelse).  Delegater fra FO sa også at  frontfagsmodellen er ikke kjønnsnøytral og argumenterte for at LO må erkjenne at lavlønn og likelønn er to forskjellige problemstillinger som krever ulike tiltak. FO møtte motstand både fra Fagforbundet, som er LOs største forbund og dominerende i kommunal sektor, og fra Fellesforbundet som forhandler om det såkalte frontfaget (Industrioverenskomsten). Fagforbundets leder Mette Nord la vekt på at det viktigste er få til et lønnsløft for de lavest lønte.

 AFP ikke tema i 2020

Pensjon kommer ikke direkte på dagsordenen i årets lønnsoppgjør. I 2018 ble partene enige om å utrede en modell der avtalefestet pensjon (AFP) er nærmere knyttet til antall år i en AFP-bedrift. Et mål med en ny ordning er å hindre at arbeidstakere med lang ansiennitet i en AFP-bedrift ikke mister ytelsen hvis de uforskyldt mister jobben, for eksempel ved nedbemanninger. Målet var at utredningen skulle være ferdig utredet slik at den kunne tas inn i forbindelse med mellomoppgjøret i 2019. Utredningsarbeidet ble ikke ferdig i forkant av 2019-oppgjøret, og man har heller ikke lykkes med å komme fram til enighet om en omlegging til hovedoppgjøret i år. LO har i sitt vedtak lagt til grunn at forhandlingene om en løsning skal fortsatte, og tar sikte på å legge fram en felles rapport fra utredningen i løpet av 2020. Dermed kan forslag til en ny ordning tas inn i mellomoppgjøret 2021. LO legger til grunn at medlemmene skal ta stilling til resultatet gjennom en uravstemning.