Mulig legestreik på KS-området

Akademikerne og KS kom med meklerens bistand fram til enighet om hovedtariffavtalen for kommunal sektor. Legeforeningen, som er medlem av Akademikerne, har meldt at de ikke vil anbefale forslaget, noe som kan resultere i en legestreik fra 26.10 2020.

Meklingen mellom Akademikerne og KS resulterte natt til 15. oktober 2020 i et anbefalt forslag. Resultatet er det samme som den løsningen som LO Kommune, YS Kommune og UNIO og KS ble enige om i en forhandlingsløsning i september 2020. I protokollen framgår det at lokale forhandlinger for ledere (hovedtariffavtalens kapittel 3) og arbeidstakere på kapittel 5 (hvor mange av medlemmene i Akademikernes medlemsforbund befinner seg) skal følge frontfages ramme (riksmekleren.no: Riksmeklerens møtebok). 

Ett av medlemsforbundene i Akademikerne, Den norske legeforening, har imidlertid meldt at de ikke vil godta den nye avtalen. Legeforeningen vil dermed gå i streik. En slik streik, der et enkelt forbund bryter ut fra sin hovedsammenslutning og går i streik alene, kan først igangsettes etter at fristens om partene har for å melde tilbake til Riksmekleren er utløpt. I dette tilfellet vil en (eventuell) strek kunne iverksettes mandag 26. oktober. Det er ennå ikke kjent hvor omfattende en slik streik vil bli. 

Begrunnelsen for Legeforenigenes nei ligger ikke i misnøye med selve hovedtariffavtalen, men med den såkalte legeavtalen (SFS 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen). Denne avtalen regulerer blant annet fastlegenes plikt til å delta i den kommunale legevaktordningen. Det har over tid vært uenighet om denne avtalen, og Legeforeningen mener at arbeidsbelastningen for fastleger i forbindelse med den kommuanle legevakttjenesten er for stor. 

Denne typen særavtaler forhandles vanligvis utenom lønnsoppgjørene og under fredsplikt. Særavtalen kan likevel trekkes inn i lønnsoppgjøret hvis partene ikke blir enige. Dette er tilfellet med særavtalen for leger. Sist dette skjedde var da lærerorganisasjonene og KS ikke ble enige om ny arbeidstidsavtale for lærere (2014), noe som resulterte i en streik som omfatte flere enkeltforbund i ulike hovedsammenslutninger.