NHO: Konkurranseevnen må styrkes

NHOs representantskap vedtok i dag sin forhandlingsposisjon foran årets lønnsoppgjør. Budskapet er at norske bedrifter trenger økt konkurransekraft.

Etter NHOs prognoser vil veksten i fastlandsøkonomien avta og bli 2,2 prosent i 2020. Lavere vekst er også i tråd med det handelspartnerne opplever, og NHO forklarer dette både med uroligheter som følge av handelskonflikten mellom Kina og USA, samt Storbritanias uttreden av EU. Dette fremkommer i NHOs forhandlingsposisjon som ble vedtatt på representantskapsmøtet i dag. Der trekkes også koronavirusutbruddet frem som en  risiko for den økonomiske utviklingen. Også Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen har pekt på at koronavirusets betydning for økonomien må hensyntas i de sentrale forhandlingene (FriFagbevegelse). LOs sjefsøkonom Roger Bjørnstad sier imidlertid til FriFagbevegelse i dag at han ikke tror dette vil gi veldig store ringvirkninger for norsk økonomi.

Grønt skifte og nedbygging av oljesektoren peker ifølge NHO også i retning av krevende omstillinger i årene som kommer. Dette krever en inntjening som gjør at bedriftene har råd til nye investeringer. På bakgrunn av dette har NHO satt som mål at lønnsveksten i Norge skal bli lavere enn hos våre handelspartnere, det vil si lavere enn 2,9 prosent. 

I tråd med det som også har vært NHOs krav ved tidligere oppgjør, legger NHO til grunn at det ved eventuelle sentrale tilleggene må skilles mellom områder med og uten lokale lønnsforhandlinger. I dette ligger at det i bransjer hvor det finner sted lokale forhandlinger om lønnstillegg i tillegg til det som er vedtatt sentralt, så må de sentrale tilleggene være lavere enn for andre områder. De senere årene har ikke lavlønnstilleggene vært fordelt etter et slikt skille, men etter om gjennomsnittslønnen på den enkelte overenskomst ligger under 90 prosent av industriens gjennomsnitt. Når det gjelder regulering av minstelønnssatser har representantskapet vedtatt at også dette må være underlagt stramme økonomiske rammer. Videre sies det som tidligere år nei til å bringe tjenestepensjon inn i tariffavtalene. 

Forhandlinger om endring av ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) har pågått siden 2018, men er så langt ikke klare. LO har tatt sikte på at det kan bringes inn i mellomoppgjøret i 2021. NHO legger også dette til grunn, men har som mål at dette ikke skal forhandles neste år, men at det skal oppnås en enighet i forkant. Dersom det skal forhandles, må partene i dette oppgjøret bli enige om å legge dette inn i klausulen som definerer hva en kan forhandle om i mellomoppgjøret i 2021.

De øvrige posisjonene til NHO omfatter i hovedsak hva som ikke skal inn i avtalene. Det omfatter redusering av arbeidstid, lønnsgarantiordninger og bestemmelser som begrenser adgangen til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsselskaper. Disse kravene kan ses på som et signal til LO og Fellesforbundet som har vedtatt at både lavlønn og innleie skal bringes inn i årets lønnsoppgjør.