• Hjem
  • Enighet i privat sektor

Enighet i privat sektor

Søndag 8. april kom LO og NHO til en meklingsløsning i lønnsoppgjøret for privat sektor. Meklingsskissa inneholder endringer knyttet til både økonomi, AFP og i industrioverenskomstens reguleringer av reise, kost og losji. Resultatet vil nå bli sendt ut til medlemmene for uravstemning. YS og NHO er enige om samme resulat.

I den fremlagte  meklingsskissa ble det gitt et generelt lønnstillegg på 1 krone per time til alle arbeidstakere, i tillegg til de 30 ørene som var satt av til forbundsvise tilpasningsforhandlinger. På en rekke overenskomster er det i tillegg gitt kr 2, 50 per time i lavlønnstillegg. Lavlønnstillegget ble gitt til overenskomsten som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det skal som vanlig  gjennomføres lokale forhandlinger med utgangspunkt i virksomhetenes økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne ("de fire kriteriene") på overenskomster med lokal forhandlingsrett. NHO har i forståelse med LO anslått at oppgjøret har økonomisk ramme  på 2,8 prosent, det vil si at man forventer at resultatet vil gi en lønnsvekst på 2,8 prosent for  2018. LO vant derimot ikke fram med kravet om tjenestepensjon fra første krone. 

Et av lønnsoppgjørets vanskeligste tema gjaldt endringer i den avtalfestede pensjonen - AFP. Partene klarte ikke å komme til en endelig løsning, men ble enige om å sende en henvendelse til regjeringen om å gjennomføre en felles utredning. Denne skal være ferdig i desember 2018, og skal kunne bringes inn i mellomoppgjøret neste år. Regjeringen bekreftet  at de ville bistå LO og NHO i en utredning om ulike alternativer til dagens AFP-ordning. Partene ble også enige om å innføre en ny sliterordning for de som går av ved 62, 63 eller 64 år og som ikke har annen arbeidsinntekt ved siden av. Ordningen skal finansieres av midler fra sluttvederlagsordningen, som er en avtalefestet ordning mellom LO og NHO, og som nå omdannes. Slitertillegget er ment å tilgode se arbeidstakere som av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å stå lengre i jobb. LO og NHO er i tillegg blitt enige om visse endringer i vedtektene til AFP-ordningen som skal bidra til at færre eldre arbeidtakere faller ut av ordningen på fordi bedriften legges ned eller på grunn av sykdom. Det vil si at man allerede nå har tettet enkelte av "hullene" i ordningen.

Den siste større endringene gjaldt industrioverenskomstens VO-del og regularing av arbeid som skjer utenfor bedriften. Formålet med endringen er å søke å motvirke at virksomheter etablerer postkasse-avdelinger på de ulike anleggene for å unngå å betale tillegg for arbeid utenfor bedrift, samt reise, kost og losji. Partene har for det første blitt enige om mer detaljerte krav til hva som skal regnes som en bedrift. De har dernest prøv å forhindre at arbeidstakere får endret arbeidssted fra det ene anlegget til det andre for å unngå betalingsbestemmelsene i overenskomsten. Overenskomsten innfører også et skille mellom arbeidstakere med fast arbeidsstad og arbeidstakere ansatt på reisebetingelser. For den førstnevnte gruppen skal en arbeidstaker som får endret arbeidssted ha rett til fulle rettigheter knyttet til bestemmelsen om arbeid utenfor bedrift i inntil seks måneder, med mindre annet avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For ansatte på reisebetingelser skal det avtales en reiseadresse, og denne skal som hovedregel være nær  hjemsted. Det innebærer at en utenlandsk arbeidstaker som hovedregel skal ha dekket reisekostnader fra sitt hjemsted. Det gjenstår å se hvorvidt disse endringene vil løse den langvarige konflikten mellom partene om hvilke betingelser som skal gjelde for utenlandske arbeidstakere som arbeider innenfor overenskomstens område. 

Resultatet skal ut på uravstemning. Fristen for avstemningen er satt til 27. april 2018.