• Hjem
  • Enighet om pensjon i offentlig sektor

Enighet om pensjon i offentlig sektor

Partene i offentlig sektor ble natt til 3. mars 2918 enige om en ny offentlig tjenestepensjon. Den nye ordningen vil gjelde for kommunal og statlig sektor samt i helseforetakene – i alt 800 000 arbeidstakere per i dag -- og skal innføres fra 2020 for alle som er født i 1963 eller senere.

I det nye pensjonssystemet for offentig sektor (Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) skal alle år i arbeid gi pensjonsopptjening, og tjenestepensjonen blir et livslangt påslag til folketrygden. AFP videreføres etter modell av privat sektor, det vil si at offentlig ansatte vil kunne ta ut AFP samtidig som de fortsetter i jobb. Arbeidstakere som er født før 1963 beholder gammel ordning. Partene er også blitt enige om en bestemmelse som sikrer årskullene som er født i 1963 til 1970 et såkalt slitertillegg i form at et overgangstillegg for de som har 40 års opptjening og som slutter i sin stilling. Avtalen inneholder også andre typer sikringsbestemmelser, og pensjonsekspert Jon Hippe ved Fafo betegner avtalen som "et meget godt tilbud til offentlig ansatte". Avtalen skal sendes ut til uravstemning i arbeidstakerorganisasjonen, med unntak av Akademikerne som behandler avtalen i sine representative organer. Samtlige hovedorganisasjoner både på arbeidstaker-  og arbeidsgiversiden anbefaler avtalen. Gjennom denne enigheten er et viktig spørsmål avklart i forkant av lønnsoppgjøret i offentlig sektor 2018. Samtidig er en prosess som startet i 2009 avsluttet ved at prinsippene bak pensjonsordningen fra 2011 nå også vil gjelde i offentlig sektor.