• Hjem
  • Forhandlingsstart i staten

Forhandlingsstart i staten

Forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene LO, YS, Unio, Akadmikerne og Staten startet i dag. Størrelsen på lønnstillegget og hvorvidt dette skal fordeles sentralt eller i lokale forhandlinger, er ventet å bli de sentrale diskusjonene i årets oppgjør.

Alle forhandlingssammenslutningen på arbeidstakersiden forventer at årets lønnsoppgjør skal resultere i økt kjøpekraft for medlemmene. Forhandlingene gjennomføres i to parallelle oppgjør hvor LO-stat, YS-stat og Unio i det ene og Akademikerne i det andre. 

Unio viser til at tall fra TBU viser at ansatte i staten har hatt en dårligere lønnsutvikling enn privat sektor i 2017, og ønsker at årets oppgjør skal bidra til a redusere gapet mellom grupper med høyere utdanning i privat og statlig sektor.

I tillegg vil forhandlingene dreie seg om hvor lønnstillegget skal fordeles. Her er det uenighet mellom Akademikerne på den ene side og de handre forhandlingssammenslutningene. Denne uenigheten førte til at en i oppgjøret for to år siden ble enige om å dele det statlige tariffområdet i to ulike avtaler - en for Akademikerne og en for de øvrige. Staten er i likhet med Akademikerne tilhenger av lokale forhandlinger, mens LO-stat, YS-stat og Unio ønsker at mest mulig skal fordeles sentralt. 

Til DN uttaler LO-stats leder Egil André Aas at stadig mer lokal fordeling svekker arbeidstakernes innflytelse. Det er ingen streikerett på de lokale forhandlingene, i motsetning til de sentrale. Aas mener også at  mange ansattegrupper ikke tilgodeses i de lokale forhandlingene, og sitter kun igjen med tillegg som avtales sentralt. Akadmikernes forhandlingsleder Anders Kvam mener derimot at lokal fordeling er viktig for at staten skal kunne regruttere den kompetansen de trenger.