• Hjem
  • Ligger an til samordnet oppgjør

Ligger an til samordnet oppgjør

Fri Fagbevegelse melder at LO i 2018 sannsynligvis vil gå for et samordnet oppgjør etter at LOs inntektspolitiske utvalg innstiller på denne oppgjørsformen.

Det er ventet at LO formelle beslutningsorganer, sekretariatet som har møte 26.2 og representantskapsmøtet tirsdag 27.2 2018 vil følge anbefalingene fra Inntektspolitisk utvalg. Hvis LOs representantskap vedtar et samordnet oppgjør, vil dette bli det første samordnede lønnsoppgjøret siden 2008 da AFP-ordningen ble reforhandlet. Samordnede forhandlinger innebærer at alle tariffavtalene mellom LO og NHO forhandles samlet, at forhandlingene ledes fra LO sentralt og at resultatet underlegges en felles uravstemning. Bakgrunnen for at valget sannsynligvis faller ned på et samordnet oppgjør, er at LO vil kreve forbedringer i AFP-ordningen og i bestemmelsene om tjenestepensjon. Tradisjonen i lønnsforhandlingene tilsier at LOs ønsker om oppgjørsform aksepteres av arbeidsgiversiden (NHO), og at også oppgjørene mellom NHO og YS, Virke og LO og Virke og YS forhandles samordnet. Det har vært knyttet spenning til oppgjørsformen i 2018 fordi LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, har et vedtak om forbundsvist oppgjør, mens et flertall av de øvrige forbundene i privat sektor har ønsket samordnede forhandlinger. Selv om lønnsoppgjøret i 2018 ser ut til å bli gjennomført samordnet må man vente at det blir en «sløyfe» i betydningen at forhandlinger om tema knyttet til de enkelte tariffavtalene før forhandlingene mellom LO og NHO avsluttes.