Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor

 • Forfatter(e): Bård Jordfald
 • Fafo-notat 2016:13. Dette notatet ser nærmere på lønnsforskjellene hos dem med lang høyere utdanning i privat sektor og i staten. I det store bildet er det fortsatt slik at privat sektor lønner bedre enn staten. Derimot er forskjellene mindre enn det man finner i oversiktene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Hvorfor finnes professorer uten utdanning?

 • Forfatter(e): Bård Jordfald
 • Om lønnsforskjeller for grunnskoleutdannede i offentlig sektor Fafo-notat 2016:21. Dette notatet inngår som en del av prosjektet «Lønnsforskjeller i arbeidsmarkedet 1997-2007. Notatet ser nærmere på hvorfor statsansatte med utdanning på grunnskolenivå har høyere lønn enn dem med samme registrerte utdanningsnivå i kommunesektoren. Videre blir det gjennomgått hvordan utdanning kategoriseres, hvordan registreringsår kan påvirke hvilket nivå man blir registrert med, samt hvilke feilkilder som kan gjøre seg gjeldende.

Den norske modellen på virksomhetsnivå

 • Forfatter(e): Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
 • Fafo-rapport 2015:18. Det organiserte arbeidslivet framheves gjerne som en viktig faktor i den nordiske og norske samfunnsmodellen. Mens kunnskapen om den norske arbeidslivsmodellen på sentralt nivå er god, vet vi mindre om hvordan den virker lokalt. Hvordan fungerer det daglige partssamarbeidet i norske virksomheter?

Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014

 • Forfatter(e): Kristine Nergaard
 • Fafo-notat 2016:07 Tema for dette notatet er organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter. Dette er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet, og formålet med notatet er å framskaffe oppdaterte tall for nivå og utvikling.

Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene

 • Forfatter(e): Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
 • Fafo-notat 2016:25 Dette notatet omhandler den kollektive lønnsdannelsen i Danmark, Norge og Sverige, med vekt på de nordiske frontfagsmodellene. Vi beskriver hvilke institusjoner som bidrar til koordineringen av lønnsdannelsen i de tre landene, og ser blant annet på meklingsinstituttenes rolle, hvilken betydning lønnsstatistikk og analyser av den økonomiske situasjonen rundt lønnsdannelsen har, og hvordan partene selv følger opp lønnsdannelsen og frontfagsrammen.

Det kollektive arbeidslivet

 • Forfatter(e): Stein Evju, Kristine Nergaard, Torgeir Aarvaag Stokke
 • I denne boken tilbyr forfatterne en grundig analyse av det kollektive arbeidslivet, med sine mange paradokser og avgreininger, i sin fulle faglige bredde og dybde. Denne reviderte utgaven er boken gjennomgående oppdatert, og utvidet særlig med hensyn til tariffavtalen som rettslig fenomen.